SO 506

Výtlačná kanalizácia Diaľnice D4 DN 600 v km 0,200 – 0,475

Obec: Jarovce
Klient: D4R7 Construction, s.r.o.

Rok realizácie: 2019 – 2020

Pre odvádzanie zrážkových vôd z povrchového odtoku diaľnice je riešený návrh na vybudovanie nového potrubného rozvodu výtlačnej kanalizácie v dimenzii DN 600. Potrubným rozvodom budú prečerpávané už prečistené vody v ORL so zaústením tlakovej kanalizácie do existujúcej nádrže dažďových vôd nachádzajúcej sa v areáli NDS.