ČOV Sever

Obec: Malé Bielice
Klient: Združenie ČOV Sever – člen združenia Doprastav, a.s.

Rok realizácie: 2015 – 2016

Cieľom projektu bolo vybudovanie splaškovej kanalizácie v mestskej časti Malé Bielice. Malé Bielice sú súčasťou mesta Partizánske a tvoria jeho mestskú časť. V mestskej časti je vybudovaná kanalizácia  (zberač G) len v južnej časti na ulici vedenej od štátnej cesty I/64 smerom ku kúpeľom Malé Bielice. Vybudovaná kanalizácia je napojená na kanalizáciu mestskej časti Veľké Bielice s následným prítokom na ČOV Partizánske. Ostatná časť  mestskej časti Malé Bielice je bez kanalizácie.

V rámci projektovej dokumentácie sa navrhlo vybudovanie splaškovej kanalizácie v celej mestskej časti  Malé Bielice.  Projektovaná  kanalizácia bude napojená na existujúci zberač G. V rámci riešenej kanalizačnej siete sú navrhnuté 2 čerpacie stanice, ktoré zabezpečia prečerpávanie odpadových vôd z nižšie položených miest na kótu odkiaľ budú odpadové vody odtekať gravitačne.