SO 506

Výtlačná kanalizácia Diaľnice D4 DN 600 v km 0,200 – 0,475

Obec: Jarovce
Klient: D4R7 Construction, s.r.o.

Rok realizácie: 2019 – 2020

Pre odvádzanie zrážkových vôd z povrchového odtoku diaľnice je riešený návrh na vybudovanie nového potrubného rozvodu výtlačnej kanalizácie v dimenzii DN 600. Potrubným rozvodom budú prečerpávané už prečistené vody v ORL so zaústením tlakovej kanalizácie do existujúcej nádrže dažďových vôd nachádzajúcej sa v areáli NDS.

SO 502

Preložka výtlačnej kanalizácie DN 600 v km 0,000-0,750 D4

Obec: Jarovce
Klient: D4R7 Construction, s.r.o.

Rok realizácie: 2019 – 2020

V trase plánovanej výstavby diaľnice D4 bol vedený rozvod existujúcej tlakovej kanalizácie DN 600. Potrubie kanalizácie sa dostáva pod navrhované teleso diaľnice D4, preto musela byť zrealizovaná preložka potrubného rozvodu v danom úseku, pričom križovanie novej trasy so zemným telesom nájazdovej vetvy „JA2“ diaľnice D4 sa realizovalo kolmom smere, a potrubie bolo uložené do chráničky v otvorenom výkope.

 

SO 503

Preložka výtlačnej kanalizácie DN 600 v km 1,430 D4

Obec: Jarovce
Klient: D4R7 Construction, s.r.o.

Rok realizácie: 2018

V trase plánovanej výstavby diaľnice D4 bola vedená trasa existujúceho výtlačného kanalizačného potrubia DN 600, ktorá križovala zemné teleso v nepriaznivom šikmom uhle. Vzhľadom k tomu bol riešený návrh na preložku tohto výtlačného potrubia s jeho križovaním diaľnice D4 v kolmom smere. V mieste cestného násypu bolo potrubie uložené do chráničky.

SO 504

Preložka výtlačnej kanalizácie DN 200 v km 1,430 D4

Obec: Jarovce
Klient: D4R7 Construction, s.r.o.

Rok realizácie: 2018

V trase plánovanej výstavby diaľnice D4 bola vedená trasa existujúceho výtlačného kanalizačného potrubia DN 200, ktorá križovala zemné teleso v nepriaznivom šikmom uhle. Vzhľadom k tomu bol riešený návrh na preložku tohto výtlačného potrubia s jeho križovaním diaľnice D4 v kolmom smere. V mieste cestného násypu bolo potrubie uložené do chráničky.