Kanalizácia a ČOV pre združenie obcí – aglomerácia Hronovce

Obec: Čata
Klient: Združenie obcí – aglomerácia Hronovce

Rok realizácie: 05/2016 – 04/2018

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. 

Spoločnosť Aquastav, a.s. sa podielala na projekte realizáciou nasledovných objektov:

  • SO 01 – Splašková kanalizácia obce Čata

Hlavný cieľ projektu

Cieľom projektu je v súlade s požiadavkami právnych predpisov SR o čistení komunálnych odpadových vôd odkanalizovanie územia a čistenie odpadových vôd v Aglomerácii Hronovce. Výsledkom projektu bude vybudovanie kombinovanej gravitačnej a tlakovej stokovej siete s 23 čerpacími stanicami v celkovej dĺžke 43,3363 km v obciach Hronovce, Pohronský Ruskov a Čata, kde v súčasnosti žije 3911 obyvateľov, a vybudovanie mechanicko-biologickej čistiarne odpadových vôd v Čate.

Environmentálnym prínosom projektu bude eliminácia nepriaznivého stavu kvality povrchových a podzemných vôd vyplývajúceho z nevybudovanej kanalizačnej infraštruktúry potrebnej na odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd a nevhodného spôsobu likvidácie splaškovej vody z domácností, zariadení občiansko-technickej vybavenosti, priemyslu a služieb prostredníctvom septikov, žúmp, trativodov a pod. Pozitívnym dopadom realizácie bude zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd.

Realizáciou projektu dôjde k zabezpečeniu pripojenia na verejnú kanalizáciu 98,87 % existujúcich producentov odpadových vôd aglomerácie a zároveň dôjde k zabezpečeniu súladu čistiarne odpadových vôd so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.